Algemene voorwaarden

SB Food
Travertin 34
8084 EH ‘t Harde
0652415000

Definities

1.1 sbfood.nl is de online bestelservice van cateringdiensten door SB Food (hierna ‘Leverancier’) voor het bedrijfsleven in en rondom Gemeente Elburg (hierna ‘Klant’).

1.2 Deze algemene voorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van sbfood.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website sbfood.nl , zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SB Food ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Leverancier erkent bestellingen per telefoon, mail en via de webshop.

4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.

4.2 Bezorgkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.3 Leverancier kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.2 Bedrijven kunnen ook op rekening bestellen. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.3 Klant geeft Leverancier toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door klant gekozen wijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Leverancier.

6. Levering en bezorging

6.1 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling op het gewenste tijdstip te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7. Klachten

7.1 Leverancier doet al het mogelijke om tijdig een perfecte dienst en perfecte producten te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient Klant de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 9 en 18 uur) op 0652415000 of per mail naar stefan@sbfood.nl Wij zullen het probleem dan zo spoedig mogelijk in overleg met de klant oplossen.

8. Annulering van de bestelling

8.1 Iedere bestelling kan kosteloos binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden geannuleerd.

8.2 Een bestelling is geannuleerd wanneer u dit telefonisch heeft besproken dan wel per e-mail heeft aangemeld en u van ons ontvangstbevestiging retour heeft ontvangen.

9. Herroepen

9.1 De Wet Koop op Afstand en het recht van retour is niet van toepassing op bestellingen bij Leverancier, aangezien hier sprake is van bederfelijke waren.

10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

11. Overmacht

11.1 Leverancier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Vragen, klachten en opmerkingen

12.1 Vragen, klachten en opmerkingen over deze algemene voorwaarden richt u aan: stefan@sbfood.nl